The Choice - marktonderzoek & advies

De werkwijze van The Choice is uniek: elk vraagstuk wordt kritisch en pro-actief vanuit alle mogelijke invalshoeken belicht alvorens de beste oplossing voor te stellen.

Algemeen

Voor de uitvoering van ieder project stelt The Choice een projectteam samen bestaande uit minimaal 2 onderzoekers waarvan één met minimaal 10 jaar ervaring, en de competenties én kennis en kunde voor het vraagstuk: onderzoekers met ruime ervaring in de zakelijke en/of particuliere markt: bijv. met klanttevredenheidstrajecten, customer journeys, communicatieonderzoeken of innovatieonderzoeken.

Indien het vraagstuk, de omvang of het specialisme daarom vraagt worden extra onderzoekers aan het team toegevoegd. The Choice werkt derhalve met resultaatgerichte dynamische multidisciplinaire teams van een vaste kern aangevuld met specialisten. 

De structuur en organisatie van The Choice waarborgt flexibiliteit en een kritische houding. Door de aanwezigheid van verschillende onderzoeksdisciplines is de beste oplossing altijd in zicht.

Of deze oplossing nu om kwalitatief of kwantitatief of een combinatie van methoden vraagt, of de gegevensverzameling nu online, telefonisch of schriftelijk plaatsvindt, of via focus groepen, single interviews, observaties of desk research. Welke methode ook ingezet wordt, als opdrachtgever kunt u er altijd van op aan dat The Choice met een advies komt dat de basis vormt voor beantwoording van de vraag achter uw vraag.

De kwaliteitsborging van tussen- en eindproducten wordt gewaarborgd door vaststaande controlemomenten intern en extern, conform ISO 20252:2012.

Wijze inrichting onderzoeksproces

1. Voorbereidingsfase: In samenspraak met de opdrachtgever wordt op zoek gegaan naar de vraag áchter de vraag. In onze visie staat of valt het succes van onderzoek met een juiste probleemdefinitie. In een interne brainstormsessie, wordt het vraagstuk vanuit alle invalshoeken en disciplines belicht om tot de beste aanpak te komen. Pas dan wordt de offerte opgesteld. Indien de opdracht wordt verleend volgt een kick-off  meeting om het vraagstuk en de onderzoeksdoelgroep aan te scherpen, vraagpunten, planning en rapportagewensen te bespreken. 

Volgende stap is vragenlijst- en/of checklistontwerp (of het observatieplan). The Choice ontwikkelt een conceptvragenlijst/-checklist op basis van offerte, kick off meeting, al aanwezige marktkennis en ervaring met vergelijkbare vraagstukken en het onderzoekstype.  The Choice ‘bewaakt’ de beantwoording van de centrale vraag, onderzoeksdoelstellingen en onderzoeksbelofte.  In geval van kwantitatief onderzoek (telefonisch, online, schriftelijk, face-to-face) programmeert The Choice de vragenlijst na akkoord op de schriftelijke versie. The Choice pre-test vragenlijsten/checklist altijd ter validatie en door middel van pilot interviews (‘soft launch’) bij de doelgroep. 

2. Datacollectiefase: Afhankelijk van de probleem- en doelstellingen én onderzoeksdoelgroep wordt de datacollectiemethode bepaald. The Choice beschikt over de modernste kwantitatieve en kwalitatieve datacollectiemethoden:

Kwantitatieve datacollectiemethoden: 

 • CATI: computergestuurd telefonisch onderzoek vanuit inpandig call center
 • CAWI: alle mogelijkheden voor online onderzoek 
 • PAPI: schriftelijk onderzoek, bijvoorbeeld postaal of via f2f interviews op locatie 
 • iPAWI: f2f interviews met tablet
 • Passieve measuring: observatietechnieken middels digital camera’s, iBeacons, WIFI tracking
 • Geo targetting surveys
 • In-app surveys
 • Big Data tools: data omzetten in informatie met geavanceerde datafusie technieken

Kwalitatieve datacollectiemethoden (off- en online):

 • Diepte interviews
 • Groepsdiscussies/panelonderzoek
 • Klantsafari’s
 • Customer Journey trajecten

3. Afrondingsfase: analyse, rapportage en presentatie: Na het kwantitatieve veldwerk vindt een uitgebreide datacontrole plaats en wordt een analyseplan opgesteld. Vervolgens vindt een check op representativiteit plaats en wordt eventuele ongewenste disproportie gecorrigeerd. Open antwoorden worden via een codeboek gecodeerd en gecontroleerd.  De analyse vindt in 3 rondes plaats::

 1. Basis  bannertabellen met significanties en totaal (gewogen en ongewogen) en vooraf met de opdrachtgever besproken kruisvariabelen
 2. Verdiepende analyses waarbij ook niet-profielvariabelen met elkaar in verband worden gebracht (+ significanties)
 3. Geavanceerde analyses voor nadere verdieping (factor, cluster, regressie, correlatie, discriminant, chaid, conjunct of andere multivariate analyses)

Kwalitatieve analyse vindt plaats door minimaal 2 onderzoekers volgens de cross-methodiek. Hierbij wordt data eerst horizontaal (per onderwerp) gearceerd voor de rode draad, en vervolgens verticaal (per respondent) voor nadere verdieping en  nuancering.

De visie van The Choice op rapporteren is: gelezen en begrepen worden, is op een visueel aantrekkelijke wijze schrappen voor een ander. Dit uit zich in drie basisregels: 1) hoe minder woorden voor een heldere en duidelijke informatieoverdracht, hoe beter 2) een onderzoeksrapport wordt geschreven voor de lezer, niet voor de schrijver en 3) hoe visueel aantrekkelijker, hoe beter de informatie- overdracht. De rapportages bevatten de volgende onderdelen: inhoudsopgave met hoofdconclusies, organisatiespecifieke management summary met hoofdconclusie, deelconclusie en concrete aanbevelingen, onderzoeksverant- woording (inclusief responsanalyse en weging), grafische weergave van uitkomsten met deelconclusies en letterlijke quotes, bijlagen, SPSS datafile (met weging en hercoderingen), tabellenset en open antwoorden in Excel (eventueel naar (doel)groep of andere kruisvariabele(n)), en een presentatie/workshop waarin de conclusies worden doorvertaald in prikkelende stellingen als discussie om de resultaten nader te verdiepen.

The Choice rapporteert standaard in Powerpoint, en ook veel via online dashboard, scorecards, infographics of animated reporting. Rapportages bij The Choice zijn bijna co-creaties met de opdrachtgever: welke opbouw is gewenst, hoe wordt de inhoudsopgave ingericht, is een tekstuele beschrijving en/of inleiding gewenst, etc. 

Onderstaand enkele weergaves van rapportages van The Choice.

 

 

 

 

 

Direct contact opnemen